Dokumenty; RODO

dokumenty dotyczące powrotu do przedszkola od dnia 25 maja
zawieszenie zajęć
upowaŻnienie do odbioru dziecka

plan roczny 2019, 2020

Statut 2019,20

Program wychowawczo – profilaktyczny Zucha

Program adaptacyjny

Procedury Przedszkole nr 83 Zuch

PROCEDURA- zasady prowadzenia ewakuacji

Procedura obiegu informacji

Regulamin korzystania z elektronicznej ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu

RODO

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH- Monika Kocimska kontakt e-mail: iod4_oswiata@um.poznan.pl

Klauzula informacyjna_ogólna
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celach informacyjnych i promocyjnych
Klauzula informacyjna_kontrahenci