Słoneczna Gromada

Kontakt: zuch.przedszkolak@gmail.com

 ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

Wrzesień 2020 r.

Temat kompleksowy: W PRZEDSZKOLU realizowany od 01.09.2020 do 04.09.2020

 • kształtowanie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej
 • budowanie między dziećmi relacji pełnych ciepła i wzajemnej akceptacji
 • wdrażanie do dbałości o ład i porządek w najbliższym otoczeniu
 • rozumienie oraz przestrzeganie zasad zachowania i współżycia w grupie
 • wdrażanie do przestrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa
 • utrwalanie umiejętności rozpoznawania zapisu własnego imienia

Temat kompleksowy: WAKACYJNE WSPOMNIENIA realizowany od 07.09.2020 do 11.09.2020

 • zapoznanie z różnymi regionami naszego kraju ze zwróceniem uwagi na elementy charakterystyczne dla poszczególnych krajobrazów,
 • doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na różne kryteria,
 • rozwijanie orientacji przestrzenno-ruchowej, określania stron prawa-lewa,
 • rozwijanie pamięci i koncentracji, 
 • ćwiczenie sprawności, zwinności i koordynacji ruchowej

Temat kompleksowy: CO NAM JESIEŃ W KOSZU NIESIE?  realizowany od 14.09.2020 do 18.09.2020

 • kształtowanie poczucia własnej wartości i umiejętności dostrzegania swoich dobrych cech i zdolności, 
 • utrwalanie wiadomości na temat warzyw i owoców,
 • kształtowanie umiejętności klasyfikowania według więcej niż 1 cechy,
 • doskonalenie umiejętności estetycznego i kulturalnego spożywania posiłków
 • ćwiczenie cierpliwości i umiejętności czekania na swoją kolej,  

  Temat kompleksowy: WIEMY, GDZIE MIESZKAMY realizowany od 21.09.2020 do 25.09.2020

  • utrwalanie i poznawanie zasad ruchu drogowego pieszych i pojazdów, 
  • utrwalanie kierunków w przestrzeni,
  • doskonalenie umiejętności orientacji przestrzennej,
  • utrwalanie zasad bezpiecznego poruszania się w grupie podczas spacerów, 
  • rozwijanie zainteresowania dzieci pracą osób związanych z ruchem drogowym, 
  • utrwalanie informacji na swój temat: imię, nazwisko, adres zamieszkania

Temat kompleksowy: DBAMY O SIEBIE I ŚRODOWISKO realizowany od 28.09.2020 do 02.10.2020

 • kształtowania świadomości swojego ciała i orientacji w jego schemacie,
 • uświadamianie roli poszczególnych zmysłów w percepcji świata,
 • rozpoznawanie przez dzieci i nazywanie emocji przeżywanych przez siebie i innych, 
 • poszerzanie wiadomości na temat środowiska i jego ochrony, 
 • wdrażanie do wykorzystywania zdobytej wiedzy i umiejętności w działaniach praktycznych, 
 • wprowadzenie drukowanej i pisanej litery “a” i “A”.