Słoneczna Gromada

Kontakt: zuch.przedszkolak@gmail.com

 ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

STYCZEŃ 2021 r.

Temat kompleksowy: KALENDARZE I ZEGARY realizowany od 04.01 do 08.01.2021

Umiejętność ogólna:

 • kształtowanie u dzieci umiejętności obserwowania następstwa czasu i jego rytmicznej organizacji
 • utrwalanie nazw pór roku, zapoznanie z nazwami miesięcy oraz utrwalanie dni tygodnia
 • wdrożenie do posługiwania się zegarem i kalendarzem
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się zwrotami związanymi z następstwem czasu, dostrzeganie związków logicznych między wydarzeniami
 • kształtowanie pojęcia liczby 5, 
 • wprowadzenie litery “Y,y” oraz “u,U”

Temat kompleksowy:  MAGNESOWE CZARY (Mini-projekt) realizowany od 11.01 do 15.01.2021

Umiejętność ogólna:

 • budowanie wiedzy o magnesach i sile magnetycznej
 • rozbudzanie zainteresowania zjawiskami fizycznymi. 
 • doskonalenie orientacji przestrzennej
 • tworzenie warunków do samodzielnego poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, eksplorowanie
 • kształtowanie pojęcia liczby 0 oraz 6, 
 • wprowadzenie liter “R, r”

Temat kompleksowy: NA PEWNO TO WIECIE, ŻE BABCIA I DZIADEK NAJLEPSI SĄ NA ŚWIECIE realizowany od 18.01 do 22.01.2021

Umiejętność ogólna:

 • kształtowanie umiejętności okazywania serdeczności i miłości bliskim
 • wzmacnianie więzi rodzinnych
 • zachęcanie do okazywania bliskim szacunku, miłości, zainteresowania i przywiązania
 • rozwijanie umiejętności aktorskich 
 • wprowadzenie litery “n,N”
 • kształtowanie pojęcia cyfr 7 i 8

Temat kompleksowy: W KARNAWALE WIELKIE BALE  realizowany od 25.01 do 29.01.2021

Umiejętność ogólna:

 • doskonalenie umiejętności tanecznych i koordynacji ruchowej
 • kształcenie umiejętności współdziałania z innymi w zabawach i różnych sytuacjach zadaniowych
 • rozwijanie wyobraźni w trakcie tworzenia prac plastycznych
 • kształtowanie pojęcia liczby 9
 • wprowadzenie litery “b,B”