Słoneczna Gromada

Kontakt: zuch.grupowy@gmail.com

SŁONECZNA GROMADA  Listopad 2021

TEMAT KOMPLEKSOWY: „KOCHAMY CIĘ POLSKO” (02.11-05.11.2021 r.)

 • nazywanie wybranych symboli narodowych oraz związanych z regionami Polski, ukrytych w podaniach, legendach, bajkach
 • rozpoznawanie liter (5 latki), odczytywanie krótkich wyrazów utworzonych z poznanych liter w formie napisów drukowanych (6 latki)
 • utrwalenie pojęć „do tyłu”, „do przodu” (5 latki), „w lewo”, „w prawo” (6 latki)
 • kształtowanie umiejętności orientowania się na mapie Polski
 • trening słuchania innych i współdziałania z rówieśnikami
 • wdrażanie do panowania nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie
 • uczestnicz
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych z przyborami lub bez nich

PROJEKT EDUKACYJNY „DRZEWO” (08.11-26.11.2021 r.)

 • obserwowanie drzew rosnących w pobliżu domu, przedszkola i zmian zachodzących w przyrodzie jesienią
 • rozbudzanie zainteresowań rolą drzewa w życiu człowieka
 • kształtowanie postaw proekologicznych np. oszczędzanie papieru
 • tworzenie warunków samodzielnego poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie
 • doskonalenie umiejętności formułowania pytań (6 latki)
 • nabywanie umiejętności pracy w zespole
 • poznanie lokalnych ekosystemów: ogród przedszkolny, Park Astronomiczny im. Jana Heweliusza, Ogród Botaniczny
 • rozbudzanie zainteresowania regionem, jego architekturą oraz krajobrazem
 • poznanie litery „I,i”, „D,d” cyfry 4
 • poznanie sposobów ochrony drzew
 • kształtowanie otwartości na innych ludzi

TEMAT KOMPLEKSOWY: „DESZCZEM MALOWANE” (29,30.11-03.12.2021 r.)

 • wdrażanie do prowadzenia kalendarza pogody z zaznaczeniem dnia tygodnia (6 latki)
 • rozwijanie umiejętności odczytywania informacji zapisanych w formie symbolicznej
 • wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami „K,k”
 • kształtowanie pojęcia liczby „pięć”, poznanie cyfry 5
 • posługiwanie się liczebnikami głównymi (5 latki), i porządkowymi (6 latki)
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego dobierania garderoby adekwatnie do pogody
 • rozwijanie umiejętności swobodnej improwizacji ruchowej do muzyki
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji własnych i osób z najbliższego otoczenia
 • wdrażanie do współpracy poprzez realizację zadań zespołowych