Słoneczna Gromada

Kontakt: zuch.przedszkolak@gmail.com

 ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

LISTOPAD 2020 r.

Temat kompleksowy: KTO NAM POWIE JAK TRZEBA DBAĆ O ZDROWIE? realizowany od 02.11 do 06.09.2020

Umiejętność ogólna:

 •  Utrwalanie nawyków i przyzwyczajeń do dbania o czystość.
 • Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
 • Kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania się.
 • Wdrażanie do higienicznego stylu życia.
 • Kształtowanie pojęcia liczby 4.
 • Wprowadzenie litery drukowanej i pisanej „e”’ „E”.

Temat kompleksowy: MY POLACY realizowany od 09.11 do 13.09.2020

Umiejętność ogólna:

 • Zaznajomienie z symbolami narodowymi.
 • Zachęcanie do aktywnego uczestniczenia w uroczystościach z okazji świąt narodowych.
 • Kształtowanie poczucia przynależności narodowej.
 • Zapoznanie z legendami i wybranymi wydarzeniami z historii Polski, oraz znanymi Polakami.
 • Wprowadzenie litery pisanej i drukowanej „i”, „I”

Temat kompleksowy: PRZEDSZKOLAK JEST ŚWIATA CIEKAWY I CHĘTNY DO ZABAWY realizowany od 16.11 do 20.11.2020

Umiejętność ogólna:

 • Rozbudzanie zainteresowania dzieci otaczającym światem poprzez obserwację pośrednią i bezpośrednią.
 • Utrwalanie u dzieci zasad korzystania z urządzeń multimedialnych.
 • Uwrażliwianie dzieci na zagrożenia płynące z korzystania z Internetu.
 • Uczenie dzieci właściwych reakcji na niebezpieczeństwa płynące z Internetu.
 • Rozbudzanie wyobraźni dziecka.
 • Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery: „k”, „K”.

Temat kompleksowy: W ZUCHOWEJ KRAINIE realizowany od 23.11 do 27.11.2020

Umiejętność ogólna:

  • kształtowanie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej, jako gromady zuchowej
  • budowanie poczucia akceptacji zróżnicowanego świata wartości, norm i obyczajów w otoczeniu bliższym i dalszym,
  • poznawanie swoich słabych i mocnych stron
  • wspieranie poczucia własnej wartości
  • rozwijanie kompetencji komunikacyjnych dziecka
  • wdrażanie do uczestniczenia w zajęciach ruchowych, grach i zabawach zespołowych

 

 

Zadaniena 12.11.2020

Materiały na czas 9-10.11.2020